XBRL

XBRL là gì?

Ngôn ngữ Báo cáo Doanh nghiệp Mở rộng hay XBRL là loại ngôn ngữ dành cho việc giao tiếp điện tử của các doanh nghiệp và dữ liệu tài chính trên toàn cầu. XBRL là phần mềm nguồn mở khởi chạy hệ thống và quản lý dữ liệu tài chính cho việc nghiên cứu và phân tích. Nó cũng làm cho việc trao đổi những thông tin tài chính trực tuyến và giữa các doanh nghiệp dễ dàng với sự chính xác cao và đáng tin cậy.

Cơ quan Quản lý đăng ký Doanh nghiệp và Kế toán (ACRA) đã đưa ra XBRL như một phần trong chiến lược toàn diện để sắp xếp báo cáo tài chính và cho phép những thông tin tài chính đi vào cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, vì thế có thể xây dựng một môi trường chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

 1. 1
  Yêu cầu nộp XBRL

  Theo ngày 1 tháng 11 2007, tất cả những công ty thành lập tại Singapore, bị giới hạn hay không bị giới hạn bởi cổ phần, đều phải nộp báo cáo tài chính theo định dạng XBRL. Những công ty khác được phép tiếp tục nộp báo cáo tài chính theo định dạng PDF bao gồm những công ty như sau:

  • Những công ty giới hạn người bảo đảm sẽ có thể tiếp tục nộp báo cáo tài chính theo định dạng PDF như được đệ trình trong đại hội hằng năm;
  • Các công ty là ngân hàng thương mại (dành cho các cá nhân), và ngân hàng thương mại (dành cho doanh nghiệp), các công ty bảo hiểm, học viện tài chính như được viết trong Hướng dẫn các học viện tài chính của MAS.
  • Tất cả các công ty được cho phép chuẩn bị theo tiêu chuẩn kế toán khác với Singapore hay Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế.
 2. 2
  Nộp báo cáo tài chính theo XBRL

  Có 2 lựa chọn để chuẩn bị cho việc nộp báo cáo tài chính theo XBRL: Lựa chọn A_Toàn bộ XBRL hoặc lựa chọn B_Một phần XBRL

 3. 3
  Lựa chọn A_XBRL đầy đủ

  Một công ty nộp bản khai thuế hằng năm có thế chuẩn bị báo cáo tài chính theo mẫu XBRL đầy đủ nếu công ty sử dụng Quản lý FS để chuẩn bị một bộ đầy đủ những bản báo cáo để trình bày trong Đại hội hằng năm (AGM) hoặc Quản lý FS được sử dụng để chuẩn bị tất cả những bản báo cáo tài chính giống với bản báo cáo sẽ được đệ trình tại AGM về nội dung.

 4. 4
  Lựa chọn B_Một phần XBRL

  Một công ty nộp báo cáo thuế hằng năm có thể chuẩn bị báo cáo tài chính theo lựa chọn B. Tuy nhiên, nó phải được nộp kèm với bản sao PDF của toàn bộ báo cáo tài chính được đệ trình trong Đại hội hằng năm. Trong trường hợp công ty tư nhân không tổ chức đại hội hằng năm, bản XBRL cần nộp phải là bản sao của toàn bộ báo cáo tài chính sẽ được gửi cho cổ đông của công ty. Với lựa chọn B, một công ty phải nộp ít nhất Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu nhập toàn diện và những thông tin được hiển thị  bằng dấu hoa thị đỏ trong Quản lý FS. Nếu công ty trình bày tất cả những loại thu nhập và chi phí trong 2 báo cáo, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo thu nhập đều phải được nộp.

Tại sao cần phải tìm nguồn lực bên ngoài để nộp XBRL?

Việc nộp XBRL có thể là một quá trình rất mất thời gian và dễ nản lòng với rất nhiều công ty. Tại Alpha, đội ngũ kế toán chuyên nghiệp của chúng tôi có thể trợ giúp các công ty trong việc chuẩn bị báo cáo tài chính theo định dạng XBRL thành thục và ít tốn kém nhất.