Dịch vụ đề cử

 1. 1
  Đề cử giám đốc

  Đạo luật các công ty tại Singapore yêu cầu tất cả những công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân cần phải có ít nhất một một giám đốc là một cư dân thường trú tại Singapore.

  Một dân thường trú tại Singapore có thể là một trong những người sau đây:

  • Công dân Singapore
  • Dân định cư tại Singapore
  • Thẻ việc làm tại Singapore/Thẻ doanh nhân/Thẻ phụ thuộc với một địa chỉ thường trú tại Singapore

  Nếu bạn không có một giám đốc là dân cư thường trú tại Singapore để đáp ứng được yêu cầu của Đạo luật các công ty tại Singapore, bạn có thể đến với Dịch vụ Đề cử Giám đốc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một giám đốc địa phương dành cho công ty của bạn, miễn là bạn đáp ứng được những điều kiện sau:

  • Dịch vụ này chỉ được cung cấp cho mục đích tuân thủ theo luật định. Giám đốc được đề cử sẽ không tham gia vào việc quản trị, tài chính hay những vấn đề hoạt động của công ty.
  • Bạn phải chỉ định một hay nhiều người hơn (thường là cổ đông của công ty) làm giám đốc để phụ trách về hoạt động của các công ty.
  • Bạn phải đủ điều kiện cho các yêu cầu về khách hàng ban đầu và hiện tại của chúng tôi
  • Thực thi Hiệp định bồi thường đề cử giám đốc của chúng tôi.

  Chúng tôi cũng yêu cầu một khoản tiền đặt cọc an toàn có thể hoàn lại cho Dịch vụ Đề cử Giám đốc. Dịch vụ có thể dừng bất cứ lúc nào theo ý bạn. Tuy nhiên, bạn phải chỉ định một giám đốc là dân cư thường trú tại Singapore đúng theo luật định.

 2. 2
  Đề cử đại lý

  Việc mở một văn phòng chi nhánh tại Singapore cần 2 nhân viên đại lý là cư dân thường trú tại đây, họ có thể là:

  • Công dân Singapore hoặc dân định cư;
  • Người giữ thẻ đi làm/Thẻ doanh nhân/Thẻ phụ thuộc.

  Đối với những công ty nước ngoài muốn mở một văn phòng chi nhánh tại Singapore, họ phải đề cử 2 người dân Singapore hoặc nhân viên người nước ngoài để làm việc tại văn phòng chi nhánh. Nhân viên người nước ngoài sẽ phải lấy thẻ đi làm (Employment Pass) để chuyển tới và điều hành văn phòng chi nhánh tại Singapore. Hoặc là, Rikvin có thể cung cấp văn phòng chi nhánh với 2 dân cư Singapore thông qua Dịch vụ Đề cử Đại lý của chúng tôi.

  Dịch vụ Đề cử Nhân viên có thể giúp cho việc thành lập văn phòng chi nhánh nhanh chóng hơn, và trong đa số các trường hợp, đóng vai trò như một nhân viên tạm thời cho đến khi nhân viên nước ngoài được chỉ định lấy được thẻ làm việc của họ, hoặc nhân viên người Singapore thích hợp được chỉ định làm nhân viên.

  Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Đề cử Đại lý cho các văn phòng chi nhánh, miễn là bạn đáp ứng được những điều kiện sau đây:

  • Dịch vụ được cung cấp chỉ cho mục đích tuân thủ theo luật định. Nhân viên được đề cử sẽ không tham gia vào quản trị, tài chính hay những vấn đề hoạt động của công ty.
  • Công ty mẹ phải chỉ định một hay nhiều nhân viên hơn để phụ trách điều hành hoạt động của văn phòng chi nhánh.
  • Công ty phải đáp ứng yêu cầu đầu tiên và hiện tại của Alpha vê khách hàng
  • Công ty phải chấp hành Hiệp định Bồi thường Đề cử Đại lý.

  Chúng tôi cũng yêu cầu một khoản tiền đặt cọc an toan có thể hoàn lại cho dịch vụ đề cử đại lý. Dịch vụ có thể dừng bất cứ lúc nào theo ý bạn. Tuy nhiên, công ty mẹ phải chỉ định một nhân viên thường trú tại Singapore mới theo yêu cầu của pháp luật.

 3. 3
  Đề cử đại biểu

  Đạo luật các công ty tại Singapore yêu cầu tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân tại Singapore phải có ít nhất một cổ đông, có thể là tư nhân hoặc công ty. Cổ đông không cần phải là một cư dân thường trú tại Singapore.

  Sau khi thành lập công ty tại Singapore hoặc nước ngoài, bạn có thể tự đề cử mình làm cổ đông của công ty. Hoặc, Alpha có thể cung cấp dịch vụ Đề cử Cổ đông giúp bạn đảm bảo được sự riêng tư của công ty.

  Không phải là chuyện lạ khi khách hàng đến với Dịch vụ Đề cử Cổ đông của chúng tôi để giữ bí mật cho mục đích riêng tư. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp những Cổ Đông Đại Biểu và họ nắm giữ cổ phần chịu cho những người thụ hưởng. Chỉ có Cổ Đông Đại Biểu được xem là cổ đông có đăng kí.

  Hiệp định Cổ Đông Đại Biểu
  Dịch vụ Cổ đông Đại biểu cung cấp mỗi khách hàng một tờ khai có chữ kí để giao phó cho cổ đông đại biểu được đề cử giữ cổ phần thay cho chủ sở hữu có lợi. Cổ đông đại biểu được bổ nhiểm không phải là chủ sở hữu hợp pháp của cổ phần. Cổ phần sẽ được hoàn lại cho chủ sở hữu có lợi khi dịch vụ bị ngưng lại hoặc chuyển giao cho một bên khác theo yêu cầu của chủ sở hữu có lợi. Tất cả những thu nhập và doanh thu từ tài sản trong cổ phần nắm giữ thuộc về chủ sở hữu có lợi.

Disclaimer: The information contained in this website is for general reference only. While all reasonable care has been taken in the preparation of this information, Alpha cannot accept any liability for any action taken as a result of reading its contents without further consulting us with regard to all relevant factors.