Thư kí công ty

Thư kí công ty

Khi thành lập một công ty tại Singapore, bạn bắt buộc phải bổ nhiệm một thư kí công ty trong vòng 6 tháng kể từ ngày thành lập theo Đạo luật các công ty tại Singapore. Alpha cung cấp dịch vụ Thư kí công ty và có thể cung cấp cho công ty bạn một Thư kí. Thư kí công ty phải là cư dân Singapore, có nghĩa là công dân Singapore hoặc dân định cư, những người có thẻ đi làm/thẻ doanh nhân/thẻ phụ thuộc.

Trách nhiệm của một thư kí công ty
Ngoài việc giám sát và đảm bảo các yêu cầu pháp lý có liên quan, thư kí của một công ty còn có những trách nhiệm sau đây:

Cuộc họp hội đồng quản trị
Sắp xếp các hoạt động cho việc ra quyết định chính thức của công ty và báo cáo máy móc; trình bày các khoản cần bàn trong cuộc họp với chủ tịch và/hoặc với các giám đốc điều hành; tham dự các cuộc hợp, ghi chú biên bản, duy trì sổ biên bản, xác nhận bản sao biên bản và bảo đảm các thủ tục theo sau đó được thực hiện chính xác.

Các cuộc họp chung
Tổng hợp thỏa thuận nội bộ và bên ngoài thành văn vản để gửi đến các cổ đông; sắp xếp các hoạt động hành chính, tham dự các buổi họp, ghi chú biên bản và bảo đảm các thủ tục theo sau đó được thực hiện chính xác.

Hiến pháp công ty
Đảm bảo việc công ty tuân thủ các hiến pháp, soạn thảo và sửa chữa bổ sung theo quy trình chính xác.

Đăng kí theo luật định và sách
Duy trì đăng kí theo luật định.

Lợi nhuận theo luật định
Cập nhật cho ACRA về việc:

  • Những thay đổi về giám đốc công ty hoặc thông tin cá nhân liên quan đến giám đốc
  • Những thay đổi về tên giám đốc và địa chỉ thường trú
  • Việc rời khỏi văn phòng theo luật hoặc hiến pháp
  • Truất quyền ra khỏi văn phòng
  • Bổ nhiệm/Từ chức/Qua đời
  • Lợi nhuận hằng năm
  • Việc thay đổi tên công ty
  • Áp dụng, thay đổi và hủy bỏ hiến pháp
  • Phát hành cổ phiếu
  • NHững thay đổi khác cần phải được cấp nhật với ACRA

Báo cáo và bản kê khai
Sắp xếp việc xuất bản và phân phối báo cáo hằng năm của công ty, bản kê khai và những bản kê khai tạm thời, đồng thời chuẩn bị cho báo cáo của hội đồng quán trị.

Đăng kí cổ phần
Duy trì việc đăng kí với công ty của các thành viên, thỏa thuận về chuyển giao và những vấn đề ảnh hưởng tới cổ phần, thỏa thuận về các truy vấn và yêu cầu từ các cổ đông.

Giao tiếp giữa các cổ đông
Giao tiếp giữa các cổ đông (thông qua các thông tư); việc trả cổ tức và lãi, phát hành các tài liệu liên quan tới các vấn đề về quyền và vốn; mối quan hệ giữa hội đồng cổ đông và mối quan hệ với các tổ chức cổ đông và những hội đồng bảo vệ đầu tư của họ.

Giám sát cổ đông
Giám sát từng bước trong việc đăng kí của các thành viên để xác định rõ ràng “cổ phẩn xây dựng” trong cổ phiếu công ty do các nhà thầu tiềm năng tiếp quản, và thăm hỏi các thành viên và quyền sở hữu cổ phần.

Phát hành cổ phiếu và vốn, chuyển giao và tái cơ cấu
Thực hiện các thay đổi trong cấu trúc cổ phần, vay vốn và tài sản kế thừa của công ty, thực hiện và quản lý chính sách tham gia cổ phiếu của giám đốc và nhân viên.

Mua lại và thanh lý
Tham gia như một thành viên chủ chốt của công ty được thành lập để thực hiện mua lại doanh nghiệp và thanh lý; bảo vệ lợi ích của công ty bằng cách đảm bảo tính hiệu lực của tất cả giấy tờ và việc công khai các điều tra nghiên cứu ban đầu mở đường cho việc đánh giá thương mại chính xác trước khi toàn tất cac giao dịch.

Quản trị doanh nghiệp
Xem xét những tiến triển trong quản trị doanh nghiệp; tư vấn và hỗ trợ các giám đốc đối với các nhiệm vụ và trách nhiệm của họ và sự hòa hợp của các nghĩa vụ cá nhân của họ theo luật lệ công ty, nếu yêu cầu giao dịch chứng khoán áp dụng .

Giám đốc không điều hành
Hoạt động như một kênh giao tiếp và thông tin cho các giám đốc không điều hành.

Con dấu công ty
Bảo đảm việc giữ gìn và sử dụng đúng đắn con dấu của công ty nếu được cung cấp theo hiến pháp công ty.

 

Disclaimer: The information contained in this website is for general reference only. While all reasonable care has been taken in the preparation of this information, Alpha cannot accept any liability for any action taken as a result of reading its contents without further consulting us with regard to all relevant factors.